*+ سبز+menu

.

شماره کد۲۰
عملکرد کد :divert به شماره مورد نظر در حالت اشغال بودن گوشی

#شماره*۶۷**